SME Bank - Pembiayaan Dana Usahawan Muda 2.0
(YEF 2.0)

Permohonan Dibuka

Terakhir dikemas kini pada 24/07/2023

Pengenalan

 • Pakej pembiayaan untuk membantu dan menyokong usahawan muda untuk mengembangkan perniagaan mereka ke tahap yang lebih tinggi dan kekal berdaya maju pasca COVID-19 atau bagi memulakan perniagaan baharu di bawah “inisiatif Umbrella”, SME Bank.

 • Ciri-ciri Penerangan
  Tujuan Pembiayaan
 • Pemerolehan loji/mesin/peralatan
 • Pemerolehan dan/atau pengubahsuaian bangunan
 • Keperluan modal kerja termasuk pembiayaan yuran jaminan, dokumentasi & yuran duti setem dan sumbangan Takaful (jika berkenaan)
 • Konsep Pembiayaan
 • Pembiayaan Berjangka-i Komoditi Murabahah (CMTF-i)
 • Aliran Tunai-i
 • Kredit Pusingan-i
 • Pembiayaan Ijarah Thummal Bai’ (ITB)
 • Had Pembiayaan
 • Minimum : RM100,000
 • Maksimum : RM1,000,000
 • Margin Pembiayaan
 • Loji, Mesin & Peralatan
  1. Baru : Sehingga 80%
  2. Terpakai/Diperbaharui/Penyesuaian Semula : Sehingga 70%
 • Pemerolehan Bangunan : Sehingga 90%
 • Modal Kerja : Sehingga 100%
 • Pengubahsuaian Bangunan
  1. Bangunan Sendiri : Sehingga 70% dari nilai pengubahsuaian
  2. Bangunan Premis Sewa : Sehingga 50% dari nilai pengubahsuaian.
  Tempoh Pembiayaan
 • Loji, Mesin & Peralatan : Sehingga 10 tahun
 • Pemerolehan Bangunan : Sehingga 10 tahun
 • Modal Kerja : Sehingga 5 tahun
 • Pengubahsuaian Bangunan
  1. Bangunan Sendiri : Sehingga 7 tahun
  2. Bangunan Premis Sewa : Sehingga 5 tahun
  Kadar Keuntungan
 • Tahun 1 - Tahun 7 : 5.0% kadar tetap setahun (selepas subsidi 1.5% setahun)
 • Tahun 8 - Tahun 10 : 6.5% kadar tetap setahun
 • Cagaran & Takaful
 • Cagaran yang diterima oleh pihak Bank tertakluk kepada polisi SME Bank
 • Perlindungan jaminan oleh Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP) adalah diperlukan bagi pembiayaan ini
 • Jaminan peribadi, jaminan bersama dan berasingan
 • Perlindungan takaful/insurans adalah wajib jika aset yang diberi sebagai cagaran kepada pembiayaan tersebut (jika ada). Anda boleh memilih perkhidmatan yang diberi oleh operator Takaful panel bank SME atau lain-lain operator Takaful.

 • Untuk maklumat lanjut sila rujuk Laman Rasmi YEF 2.0

Kelayakan

 • Usahawan muda Malaysia yang berumur 21 - 40 tahun dari tarikh permohonan dan mempunyai perniagaan
 • Perusahaan bertaraf mikro, kecil dan sederhana seperti yang didefinisikan oleh SME Corp
 • Berdaftar dengan SSM, atau pihak berkuasa/pejabat daerah (untuk Sabah dan Sarawak), atau badan berkanun untuk perkhidmatan profesional
 • Untuk firma perkongsian atau syarikat Sdn Bhd, pemohon muda memegang saham majoriti >51% DAN adalah merupakan pembuat keputusan utama
 • Memiliki minimum sijil keusahawanan/vokasional
  1. Mereka yang tiada sijil boleh dipertimbangkan melalui kemasukan ke latihan keusahawanan yang disediakan oleh CEDAR
 • Syarikat telah beroperasi sekurang-kurangnya dua (2) tahun*
 • *Keperluan ini akan diberi pelepasan untuk syarikat permulaan di bawah inisiatif Umbrella SME Bank

Cara memohon

 • Permohonan pembiayaan boleh dikemukakan secara manual dimana-mana cawangan SME Bank yang berdekatan atau secara atas talian di pautan SME Bank
 • Senarai dokumen sokongan yang diperlukan adalah seperti di bawah:
  1. Senarai Semak Dokumen
  2. Borang Permohonan
  3. Borang Penyata Diri
  4. Lesen perniagaan
  5. Borang Pendaftaran Perniagaan (Borang 9, 24, 44 & 49)
  6. Memorandum & Artikel (M&A) Syarikat
  7. Salinan Lesen Perniagaan/lain-lain sijil yang berkenaan
  8. Latar Belakang Syarikat/Pemegang Saham/Pengarah/Pengurusan Utama
  9. Penyata Kewangan Beraudit (terkini untuk 3 tahun)
  10. Penyata Bank Terkini (6 bulan)
  11. Lain-lain dokumen sokongan yang diperlukan oleh Bank dari masa ke semasa

Soalan Lazim

agensi icon

Agensi
SME Bank

phone icon

Telefon
03- 2603 7700